Basisregels

Uw keuze voor ’t Rakkertje

Met uw keuze voor ons kinderdagverblijf kiest u er voor om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind aan ons uit te besteden. Binnen de kaders van ons beleid houden wij zoveel mogelijk rekening met de wensen van u als ouder. Wij zullen u betrekken bij de keuzes die van belang zijn voor uw kind. Een goede afstemming tussen thuis en ’t Rakkertje is van groot belang. Daarom horen wij graag wat uw wensen en ideeën zijn.
Kinderen worden bij ’t Rakkertje opgevangen in groepsverband. ’t Rakkertje zorgt ervoor dat de individuele belangen en die van de groep als geheel in balans zijn. ’t Rakkertje is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang van ieder kind dat ons kinderdagverblijf bezoekt. Het is mede daarom de taak en verantwoordelijkheid van ’t Rakkertje het beleid en de regels te bepalen.

Omgangsvormen

’t Rakkertje is een veilige plek waar kinderen en volwassenen met elkaar omgaan op basis van respect en gelijkwaardigheid. Agressie,intimidatie of discriminatie, in welke vorm dan ook, wordt onder geen enkele omstandigheid getolereerd.

Vraagstukken rond uw kind bij ’t Rakkertje

Mocht u zich zorgen maken over uw kind , dan kunt u bij ons terecht. Schroom niet om iets bespreekbaar te maken bij de leidsters van uw kind of de directie. Andersom zullen wij ook met u in contact treden als wij ons zorgen maken over uw kind.

Klachtenregeling

Als u als ouder ontevreden bent over de opvang van uw kind, de overeenkomst tussen ondernemer en ouder of de gedraging van houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of een kind dan horen wij dit uiteraard graag zo spoedig mogelijk. In de meeste gevallen is het raadzaam om uw opmerkingen/vragen te bespreken met de persoon die in eerste instantie verantwoordelijk is: de medewerkster(s), of de directie (ondernemer). Wellicht kan ook de oudercommissie een (bemiddelende) rol spelen. Wij zullen ons uiterste best doen om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Indien de voorgestelde oplossing en/of een gesprek niet leidt tot een voor u bevredigende oplossing dan kunt u een officiele klacht indienen.

’t Rakkertje is aangesloten bij de stichting klachtenloket kinderopvang (www.klachtenloket-kinderopvang.nl) Deze commissie fungeert als de officiële klachtencommissie van ons kinderdagverblijf. Hier kunt u terecht als u de officiële procedures wilt volgen.

Hieronder staat de procedure die klachten loket kinderopvang hanteert:

Fase 1:

Wat te doen als u niet tevreden bent?

Bij onvrede kunt u het beste altijd contact zoeken met de direct betrokkene of de leidinggevende. In de meeste gevallen biedt een goed gesprek voldoende uitkomst. Organisaties streven er in het algemeen naar om klachten zo snel mogelijk op te lossen. Wij adviseren u om altijd te vragen naar een schriftelijke bevestiging van de uitkomst. U kunt ook een schriftelijke klacht bij de organisatie indienen. In het klachtenreglement vindt u bij wie u dat kunt doen. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 weken moet u een reactie ontvangen waarin een beargumenteerd oordeel wordt gegeven over uw klacht en wordt aangeven welke maatregelen wanneer worden genomen. Als u binnen 6 weken geen reactie hebt ontvangen, kunt u de Geschillencommissie inschakelen.

Fase 2:

Het Klachtenloket Kinderopvang

Het kan voorkomen dat u vragen heeft over uw klacht: is het een echte klacht, hoe kan ik die op de beste of snelste manier oplossen, wat is wettelijk verplicht of gangbaar in de kinderopvang. Het kan ook zijn dat het antwoord van de organisatie op uw klacht niet bevredigend is. Voor al deze vragen kunt u terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang. Op de website van het Klachtenloket Kinderopvang: www.klachtenloketkinderopvang.nl vindt u informatie over onderwerpen uit de kinderopvang, vragen en antwoorden en kunt u zoeken in uitspraken die door de Geschillencommissie in eerdere geschillen zijn gedaan. Bij het Klachtenloket Kinderopvang werken medewerkers met kennis van de kinderopvang, van de wet- en regelgeving en van het klachtrecht. Zij luisteren naar uw klacht, kijken met u naar de beste manier om uw klacht op te lossen. U kunt het Klachtenloket Kinderopvang telefonisch, per mail of via het contactformulier op de website bereiken.

De contactgegevens zijn:

Mail: info@klachtenloket-kinderopvang.nl
Telefoon: 0900-1877
Post: Postbus 96802, 2509 JE Den Haag

Fase 3:

Bemiddeling

In sommige gevallen kan een medewerker van het Klachtenloket Kinderopvang in een discussie tussen u en de organisatie bemiddelen. Medewerkers van het Klachtenloket kunnen “lichte” bemiddeling uitvoeren in de discussies. Door het stellen van vragen, adviseren, toetsen aan wet- en regelgeving kan soms voorkomen worden dat een klacht uitmondt in een formeel geschil. Deze bemiddeling vindt telefonisch plaats.

Fase 4:

Mediation

Wanneer u het nog niet eens bent geworden met de organisatie, maar beiden willen tot een oplossing komen zonder formeel in een geschil terecht te komen, kan een mediator worden ingeschakeld. Het verzoek hiervoor kan bij het Klachtenloket worden ingediend. Een onafhankelijke bemiddelaar gaat dan samen met ouder/oudercommissie en de organisatie op zoek naar een oplossing. De afspraken die dan gemaakt worden zijn niet vrijblijvend en worden vastgelegd in een overeenkomst.

Fase 5:

De Geschillencommissie Kinderopvang.

Als bemiddeling of mediation geen oplossing biedt, of als na bemiddeling uw klacht nog niet is opgelost, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang; het is dan een geschil geworden. Als u een geschil aan de Geschillencommissie Kinderopvang wilt voorleggen, moet u altijd eerst een vragenformulier invullen, te vinden op de Commissiepagina Kinderopvang en de documenten die voor beoordeling nodig zijn bijvoegen. Het indienen van een geschil kost € 25,00. Deze kosten ontvangt u terug als uw klacht (deels) gegrond is. Na ontvangst van documenten en betaling ontvangt u bericht of de Geschillencommissie uw klacht in behandeling kan nemen. Vervolgens wordt aan de organisatie een reactie (verweer) gevraagd; u ontvangt daarvan een kopie. In een zitting van de Geschillencommissie, die bestaat uit 3 leden, kunnen beide partijen mondeling hun mening geven. Binnen een maand na de zitting ontvangt u van de commissie een bindende uitspraak. Hebt u vragen over de wijze van geschilbehandeling kunt u terecht op de website van de Geschillencommissie op https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang/

Klachtenregeling onder de aandacht

opgenomen in de huisregels kinderdagverblijf ’t Rakkertje
Als ouders klachten hebben of wij dit vermoeden, wijzen wij hen op de klachtenregeling

Verrichting werkzaamheden klachtencommissie

In het afgelopen jaar hebben zich geen ouders van een kind dat ’t Rakkertje bezoekt zich tot de klachtencommissie gewend.

Aantal door de klachtencommissie behandelde klachten

In afgelopen zijn er geen klachten door de klachtencommissie in behandeling genomen.

Strekking oordelen van de klachtencommissie

In het afgelopen jaar zijn er geen klachten door de klachtencommissie in behandeling genomen.

Aanbevelingen en maatregelen n.a.v. klachten

In afgelopen jaar zijn er geen klachten door de klachtencommissie in behandeling genomen.

Openingstijden

Openingstijden ’t Rakkertje

Het kinderdagverblijf is geopend op werkdagen van 07.30 tot 18.30 uur. Wij vragen u de kinderen brengen tussen 07.30 en 09.00 uur en te halen tussen 17.00 en 18.30 uur.

Sluiting tijdens vakantie en feestdagen

’t Rakkertje is gesloten op de volgende (feest)dagen:

  • Koningsdag
  • 2e Paasdag
  • Bevrijdingsdag, 5 mei in 2020, 2025 enz.
  • Hemelvaartsdag
  • 2e Pinksterdag
  • 5 December
  • Tussen kerst en oud en nieuw

Afwijkende sluitingstijden

Op Goede Vrijdag en op 24 december ( als dit een doordeweekse dag is) sluiten wij om 17.00 uur.