Huisregels alfabetisch

Aanmelding

Een kind vroegtijdig inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf vergroot de kans dat ’t Rakkertje kan voorzien in de vraag van de ouders. Inschrijven voor het kinderdagverblijf is mogelijk vanaf het moment dat u een kindje verwacht. U kunt zich via de site inschrijven. Het formulier kunt u vinden onder het kopje administratie.

Afwezigheid melden

Mocht uw kind ’t Rakkertje niet bezoeken, meld dit dan telefonisch voor 09.00 uur. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 030-6974208.

Allergieën

Is uw kind allergisch, meld u dit dan via het medicijnformulier bij de leidsters.

Auto parkeren

Het is uitsluitend toegestaan uw auto te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken. Het is ten strengste verboden uw voertuig voor korte of lange duur buiten de parkeervakken rondom ons pand te plaatsen. Mocht er een calamiteit zijn dan vormt uw voertuig een obstakel voor de verschillende hulpdiensten. Als u op de stoep staat vormt uw voertuig een obstakel voor kinderwagens en invaliden. Wij rekenen op uw medewerking.

Bereikbaarheid ouders

Het is in het belang van uw kind dat wij u altijd kunnen bereiken voor overleg . Geef daarom wijzigingen van telefoonnummers en andere gegevens altijd direct door aan de leidsters en de leiding.

Brengen en ophalen van uw kind

U kunt uw kind tussen 07.30 en 09.00 uur brengen en tussen 17.00 en 18.30 uur ophalen. In overleg is het, binnen onze openingstijden, natuurlijk mogelijk het kind op een ander tijdstip op te halen. Zolang u samen met uw kind in het gebouw of op het terrein van ’t Rakkertje verblijft, bent u zelf verantwoordelijk voor uw kind. Bij binnenkomst zorgt u zelf voor het ophangen van de jas van uw kind en het aantrekken van zijn/haar slofjes.
Voor de veiligheid is onze regel: niet rennen in de gang en niet de trap oplopen. Komt u tussen 09.00 en 17.00 uw kind halen of brengen, dan dienen u en uw kind er rekening mee te houden dat er kinderen liggen te slapen.
Wij vragen u de kinderen geen snoep of andere etenswaren te geven zolang u in het gebouw of op het terrein van ’t Rakkertje bent. Het is voor kinderen niet leuk te zien dat een ander (wel) snoep of eten krijgt.

’t Rakkertje sluit om 18.30 uur. Dit betekent dat u voor deze tijd uw kind van de groep opgehaald moet hebben. Het kan voorkomen dat u uw kind door een ander laat ophalen. U dient hiervoor de leidsters op de groep te informeren. Bij verkeershinder of calamiteiten kunt u telefonisch aan de leidsters van uw kind doorgeven door wie uw kind opgehaald wordt.
De hierboven bedoelde personen moeten zich op verzoek van de leidsters kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs.

Calamiteiten

Bij calamiteiten kan het nodig zijn om het gebouw te ontruimen. Dit gebeurt uit voorzorg of omdat er direct gevaar is voor de kinderen en anderen die zich in ’t Rakkertje bevinden. Wanneer er besloten wordt tot een ontruiming laten wij een alarmsignaal klinken, of delen de leidsters u dit mede. Zodra dit het geval is, verlaat u op rustige wijze het pand. U volgt gedurende een calamiteit altijd de instructies op van het personeel van ’t Rakkertje. Eventueel evacueren wij de kinderen naar een andere locatie. Zodra dit het geval is worden ouders op de hoogte gesteld en verzocht hun kinderen daar op te halen. Meld altijd aan de leidsters als u uw kind meeneemt.

Dieren

Dieren (zoals huisdieren) zijn niet toegestaan in het gebouw en op het speelterrein van ’t Rakkertje. Dit in verband met allergieën en een aantal veiligheids- en gezondheidsaspecten.

Extra opvangdag

Mocht u incidenteel een opvangdag extra willen, kunt u een mail sturen naar Info@kdvhetrakkertje.nl. Als de groepsomstandigheden het toelaten wordt uw verzoek gehonoreerd. Een extra dag kunt u schriftelijk bevestigen en wordt in rekening gebracht.

Fiets parkeren

In verband met de veiligheid van de kinderen vragen wij u uw fiets in de fietsenrekken te plaatsen. Het is verboden fietsen tegen het gebouw van ’t Rakkertje te plaatsen. Het is ook verboden de fietsen tegen het hekwerk te plaatsen. Onderdelen van een fiets kunnen door het hekwerk heen een gevaarlijk obstakel vormen voor de kinderen die buiten spelen.

Fopspeen

Kinderen mogen hun speentje van thuis meenemen naar ’t Rakkertje. Uit hygiënisch oogpunt zijn er voor de speentjes speciale opbergbakjes, Deze treft u aan op de groepen. Heeft uw kind een nieuwe speen, geef deze dan door aan de leidsters. U bent zelf verantwoordelijk voor het uitkoken en tijdig vernieuwen van het speentje. Controleer de speen regelmatig op scheurtjes. Omdat er kans bestaat op verstikking door het gebruik van een kapotte speen, mogen spenen met scheurtjes niet gebruikt worden in ’t Rakkertje.

Hoofdluis

Hoofdluis is een ongemak dat zich makkelijk en snel kan verspreiden. Om deze verspreiding zoveel mogelijk te beperken, vragen wij ouders die thuis bij hun kind hoofdluis geconstateerd hebben dit thuis te behandelen, voordat het kind en ouder bij ’t Rakkertje komen. Stel de leidsters op de hoogte, zodat zij extra alert kunnen zijn. Soms slaat de behandeling niet in één keer aan; houd ons dan op de hoogte.
Zodra in ’t Rakkertje hoofdluis geconstateerd wordt, overleggen wij met de ouders over de behandeling. Uit voorzorg worden alle andere kinderen onderzocht en alles in ’t Rakkertje schoongemaakt en gewassen.

Kinderwagens en maxi-cosy’s stallen

Gedurende de opvangdag van uw kind bij ’t Rakkertje kunt u uw kinderwagen, maxi-cosi of fietsstoeltje achterlaten. Zorg dat kinderwagens, indien mogelijk, ingeklapt zijn zodat ze zo min mogelijk ruimte innemen. Zet ze tegen de muren links en rechts van de ingang of waar de leidsters ze willen hebben. ’t Rakkertje is niet aansprakelijk voor eventuele vermissing of beschadiging. Zogenaamde aanhangers van fietsen en andere grote vervoershulpmiddelen mogen niet in ’t Rakkertje gestald worden. Deze kunnen wel naast het gebouw bij de fietsenstalling worden geplaatst.

Kinderziekten en epidemieën

Bij een uitbraak van een kinderziekte of epidemie raadplegen wij de GGD en handelen wij minimaal conform de voorschriften en adviezen van deze organisatie. Waar nodig hebben wij het ziektebeleid, in overleg met de Oudercommissie, aangescherpt.
Meld altijd aan de leidsters als uw kind een kinderziekte heeft, of als u dit vermoedt.

Klachten

Zie Basisregels artikel 3

Kleding

De kinderen spelen intens bij ’t Rakkertje en doen verschillende activiteiten met bijvoorbeeld zand, verf of lijm. Houd hier rekening mee bij het kleden van uw kind. Wij proberen te voorkomen dat kleding kapot gaat of vuil wordt. Desondanks kan het gebeuren dat kleding vuil wordt. ’t Rakkertje kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. De verf- en lijmproducten die wij gebruiken zijn in de meeste gevallen uitwasbaar. Onze leidsters geven u graag tips hoe om te gaan met verf- en lijmvlekken.
In verband met verstikkingsgevaar zijn kledingstukken waarin touwtjes rond de hals zitten niet toegestaan. Kinderen kunnen tijdens hun spel hiermee ergens achter blijven haken. Dit geldt ook voor andere touwtjes en strikjes, langer dan 22 cm op andere plaatsen aan kledingstukken.
De jas van uw kind dient duidelijk herkenbaar te zijn voorzien van de voornaam van uw kind.
U dient zorg te dragen dat er tenminste één stel schone kleren in het mandje van uw kind aanwezig is. Het is daarom van belang elke dag in het mandje te kijken of er iets gewassen of aangevuld moet worden.
Op de groepen is het dragen van slofjes of binnenschoenen verplicht vanaf het moment dat kinderen kunnen lopen. U dient deze slofjes of binnenschoenen zelf aan te schaffen en te voorzien van de voornaam van uw kind. Zorg dat u de slofjes en binnenschoenen tijdig vervangt indien ze versleten of te klein geworden zijn.

Luiers

’t Rakkertje voorziet niet in luiers voor uw kind. Dit betekent dat u zelf kunt bepalen welk merk of soort uw kind gebruikt. Wij vragen u om altijd te zorgen voor voldoende voorraad..
De leidsters zullen bij u aangeven wanneer deze weer aangevuld moet worden.

Maaltijden en tussendoortjes

Iedere dag krijgen de kinderen vers fruit, siroop en verantwoorde tussendoortjes van ’t Rakkertje. U wordt verzocht aan te geven wanneer uw kind iets niet mag hebben. De broodmaaltijd dient u zelf mee te nemen voor uw kind. U kunt de broodtrommels en bekers, graag voorzien van naam(sticker), in of bij de koelkast van de groep van uw kind zetten.

Mandje

Alle kinderen hebben een eigen mandje. Hierin kunnen persoonlijke dingen zoals kleding en knuffels worden bewaard.

Medicijnovereenkomst

Het kan zijn dat uw kind voor korte of langere termijn medicijnen gebruikt. Om te zorgen dat de toediening hiervan goed uitgevoerd wordt, maken wij gebruik van een medicijnovereenkomst. In deze overeenkomst wordt de wijze van toediening en de dosering vastgelegd.
Zorg dat u het medicijn beschikbaar stelt in de originele verpakking. Het formulier van de medicijnovereenkomst kunt u aanvragen bij de leidsters.

Mishandeling of vermoedens hiervan

Kindermishandeling of vermoedens hiervan worden gemeld bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Tevens zal ’t Rakkertje de ouders uitnodigen voor een gesprek.
Onder kindermishandeling verstaan wij alle vormen van geestelijk, lichamelijk en seksueel geweld tegen kinderen, of het nalaten van zorg en aandacht.

Overdracht

De overdracht is het moment dat de leidster en de ouders elkaar informeren over of hoe het thuis gaat en bij ’t Rakkertje is gegaan. Door goed op de hoogte te zijn over wat er met het kind is gebeurd, kunnen beide partijen goed inspelen op de behoeftes van het kind. Mochten ouders de behoefte hebben om uitgebreider met de leidsters te spreken, dan kunnen zij hiervoor een afspraak maken. Leidsters kunnen verzoeken om iemand van de leiding bij het gesprek te laten plaatsnemen.

Roken

Wij zijn van mening dat roken en kinderen niet samengaan, derhalve is verboden in het gebouw te roken. Tevens vragen wij u tijdens het brengen (07.30-09.00 uur) en halen (17.00 en 18.30 uur) ook niet op het buitenterrein van ’t Rakkertje te roken.

Ruilen van opvangdag

Mocht u incidenteel een opvangdag willen ruilen, meldt u dit dan bij de leidsters van uw kind. Ruilen is uitsluitend toegestaan met dagen die binnen eenzelfde week vallen. Als de groepsomstandigheden het toelaten wordt uw verzoek gehonoreerd. Voor een ruildag worden geen extra kosten in rekening gebracht.
Een ruildag geldt uiteraard niet bij ziekte.

Schoenovertrekken op de groep

Ouders dienen op de groepen schoenovertrekken te dragen. ’t Rakkertje zorgt dat deze bij de hoofdingang voor handen zijn. Op de gang en op de 1e verdieping hoeft u geen schoenovertrekken te dragen.

Sieraden

Het dragen van sieraden door kinderen onder de 4 jaar raden wij sterk af. ’t Rakkertje is niet verantwoordelijk voor mogelijk letsel ten gevolge van het dragen van een sieraad. Ook voor beschadiging of verlies kan ’t Rakkertje niet aansprakelijk gesteld worden.

Speelgoed van thuis meenemen

Kinderen mogen geen eigen speelgoed meenemen naar ’t Rakkertje. Als kinderen ongezien speelgoed mee hebben moet dit in het mandje worden gestopt of meegenomen naar huis. ’t Rakkertje is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging.

Traktatie

Wij vinden het gewenst dat de eventuele traktaties die de kinderen uitdelen verantwoord, veilig en gezond zijn. Overleg vooraf met de leidsters, deze geven u ook graag tips.

Voeding- en slaapschema

Op de groepen werken wij met een voeding- en slaapschema. Als u met uw kind wilt afwijken van dit schema kunt u dit melden in het overdrachtboekje of zeggen tegen de leidsters.

Wijzigingen van opvangdagen

Als u de opvangdagen van uw kind structureel wenst te wijzigen, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken bij de leiding.
Wilt u minder opvangdagen dan dient u een opzegtermijn van een maand in acht te nemen. De opzegmaand gaat in per de 1e van de maand. Uitbreiding en wijziging van de dagen kan alleen als de bezetting dit toelaat. Indien de wijziging zondermeer doorgevoerd kan worden, krijgt u van ons een bevestiging. Is het echter niet of nog niet mogelijk dan nemen wij contact met u op.

Ziek zijn

Zieke kinderen hebben extra aandacht en verzorging nodig en kunnen daarom het beste thuis verzorgd worden. Bovendien kan er sprake zijn van besmettingsgevaar voor de andere kinderen.
Bij ziektesymptomen zoals koorts (een lichaamstemperatuur van 38,5 graden Celsius en hoger) braken, diarree en bij kinderziektes moet het kind thuisblijven en goed uitzieken. Een kind moet minstens 1 dag koortsvrij zijn voordat het weer naar ’t Rakkertje mag komen.
Wordt uw kind in ’t Rakkertje ziek dan wordt van u verwacht dat u, na hierover door ons geïnformeerd te zijn, uw kind z.s.m. komt halen.
Als uw kind niet naar ’t Rakkertje kan komen omdat het ziek is, meld dit dan vóór 09.00 uur aan de leidsters van uw kind. U kunt de leidster bereiken via het nummer 030-6974208.

Zuigelingen

De jongste baby’s hebben hun eigen voedingschema dat in overleg met de ouders is vastgesteld. Hierdoor wordt het ritme, zoals het kind dat van thuis kent, waar mogelijk voortgezet in ’t Rakkertje.
Ouders dienen wanneer zij hun kind brengen te zorgen:

* voor een schone fles met een afsluitring en dop;
* voor voedingscontainers met daarin de juist afgemeten hoeveelheid melkpoeder op de fles;
* voor een extra voedingseenheid die dient als reserve
* dat containers, flessen met dop en afsluiting op het aanrecht van de groep worden gezet.
* dat de leidsters weten wat de juiste verhouding voeding/water is.

’t Rakkertje bereidt de flessenvoeding met gekookt kraanwater.
Ouders dienen als zij hun kind komen halen de flessen en containers weer mee naar huis te nemen. ’t Rakkertje spoelt de flessen na gebruik om; ze zijn dus nog niet optimaal gereinigd.

Borstvoeding die bedoeld is om in een fles te geven, dienen ouders gekoeld of in bevroren toestand aan te leveren en in de koelkast te plaatsen. Borstvoeding wordt au bain marie door ons verwarmd (dus niet in de magnetron).

Alle persoonlijke spullen zoals flessen, flessendoppen en voedingscontainers dienen voorzien te zijn van een naamsticker.

’t Rakkertje verzorgt fruit, sap, rijstkoeken en verantwoorde koekjes. Vanzelfsprekend krijgen alleen de kinderen die eraan toe zijn dit voedsel en pas nadat dit met de ouders besproken is.

Overige documenten en regelingen

Oudercommissie

’t Rakkertje heeft ook een oudercommissie. Deze bestaat uit ouders met een kind dat geplaatst is op ’t Rakkertje. Alle groepen hebben 1 of 2 vertegenwoordigers. Voor meer informatie kunt u terecht via e-mail: octrakkertje@gmail.com

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan van ’t Rakkertje is voor alle ouders die hun kind op het kinderdagverblijf geplaatst hebben, in te zien. Deze staat ook op deze website geplaatst.

Slotbepaling

Daar waar de huisregels niet in voorzien beslist de directie.